Steun de Voedselbank  

 

logo vb2016


JAARVERSLAG 2017

 

 

                                                                                             Roden, september 2018

 

 

Vooraf

Dit is het twaalfde jaarverslag van de Stichting Voedselbank Noordenveld, waarvan de stichtingsakte op 1 maart 2006 werd getekend. Per notariële akte d.d. 8 december 2015 is de statutaire naam gewijzigd in Stichting Voedselbank Noordenveld-Leek.

Doelstelling

De Stichting Voedselbank Noordenveld-Leek is opgericht om mensen in financiële problemen en met een minimaal budget voor levensonderhoud te helpen met een voedselpakket in de gemeenten Noordenveld en Leek. Om deze doelstelling te realiseren wordt de medewerking gezocht van leveranciers in de gemeente Noordenveld e.o. om overtollige voorraden gratis ter beschikking te stellen aan de voedselbank. Producten worden tevens betrokken van de landelijke voedselbank.

De Stichting Voedselbank Noordenveld-Leek is bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. Dit betekent dat giften aan de voedselbank bij de aangifte inkomstenbelasting, binnen de fiscale regels, in mindering mogen worden gebracht op het belastbaar inkomen.

 

Organisatie Voedselbank

De Voedselbank Noordenveld-Leek is aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie Voedselbanken Nederland. Voedselbanken Nederland is de overkoepelende organisatie van voedselbanken in Nederland en vervuld een coördinerende, faciliterende en toezichthoudende rol ten aanzien van de 167 bij haar aangesloten voedselbanken.

Het bestuur van de Voedselbank Noordenveld-Leek is verantwoordelijk voor het goed reilen en zeilen van de voedselbank waaronder de financiële gang van zaken, de publiciteit en het onderhouden van de contacten met de gemeenten, hulporganisaties, leveranciers, donateurs en andere voedselbanken. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. In dit kader heeft de gemeente Roden het initiatief genomen tot het opzetten van een gespreksgroep met organisaties, zoals de voedselbank, die onder het motto ‘Met elkaar – voor elkaar’ samen overleggen over schulden- en armoedeproblematiek. Tevens heeft de gemeente Noordenveld energiemaatregelen getroffen voor onder andere cliënten van de Voedselbank. In het Westerkwartier zal in januari 2018 onder de naam ‘Armoedepact’ een soortgelijk initiatief worden opgezet.

Het depot van de voedselbank is in Roden aan de Kanaalstraat 68a gevestigd. Het pand wordt gebruikt als voorraaddepot voor de opslag van de producten en het gereedmaken van de voedselpakketten voor de cliënten. Voor de producten die gekoeld of bevroren bewaard moeten worden, wordt gebruik gemaakt van een koelcel en een aantal vrieskisten. Er zijn dit jaar een aantal nieuwe vriezers aangeschaft ter vervanging van oude en minder-energiezuinige vriezers; ook is een tillift aangeschaft om de vrijwilligers bij het werk te ontlasten alsmede een aantal kleine karretjes om het transport van kratten voedsel te vergemakkelijken.

Er zijn sinds 1 januari 2017 twee uitgiftepunten: in Roden en in Leek, waar 1x per 14 dagen voedselpakketten aan de cliënten worden verstrekt. Met ingang van 1 januari 2017 wordt geen gebruik meer gemaakt van het uitgiftepunt in Norg. De pakketten voor de cliënten in Norg worden nu vanuit het uitgiftepunt in Roden verstrekt. De uitgiftepunten Roden en Leek zijn via hun coördinator vertegenwoordigd in het bestuur.

Er is in toenemende mate sprake van een groter aanbod van verse producten, zowel van supermarkten alsook van groentetuinen in de regio. Hier worden door vrijwilligers groenten gekweekt en aangeboden aan voedselbanken. Daarnaast kunnen er steeds vaker dagelijks overtollige verse producten bij supermarkten worden opgehaald. Dit is met name gunstig voor voedselbanken die elke dag pakketten verstrekken. In een aantal gevallen zijn er door Voedselbank Noordenveld-Leek afspraken gemaakt met andere voedselbanken over het ophalen van dagverse producten, waarbij Voedselbank Noordenveld-Leek op de donderdag en de vrijdag in de week van uitgifte producten ophaalt en dit op de andere dagen door een andere voedselbank gebeurt. Voedselbank Noordenveld-Leek heeft ook in dit verslagjaar 1x per 14 dagen een voedselpakket verstrekt. Dit zal eind 2018 wellicht worden gewijzigd in 1 x per week. Duidelijk is dat dit een grotere inzet van de vrijwilligers vraagt en het aantal vrijwilligers zal moeten worden uitgebreid.

Het aantal cliënten is in het afgelopen jaar licht gedaald; dit wordt met name veroorzaakt door de economische groei in Nederland.
Uit een rapportage van Voedselbanken Nederland, de overkoepelende organisatie van alle voedselbanken in Nederland, blijkt ook dat, landelijk gezien, het aantal cliënten in 2017 iets gedaald is. Echter er was wel sprake van een verschuiving in de opbouw van het cliëntenbestand. Het aantal 50-plussers nam toe en ook het aantal mensen dat na 3 jaar nog steeds afhankelijk was van een voedselbank is gegroeid.

Het totaal aantal vrijwilligers dat werkzaam is voor de Voedselbank Noordenveld-Leek bedraagt, inclusief bestuursleden, gemiddeld 50 personen. Gezien het karakter van de werkzaamheden van de stichting hebben vrijwilligers en bestuursleden de plicht tot geheimhouding. Mede dankzij de inzet en betrokkenheid van veel vrijwilligers is de Voedselbank Noordenveld-Leek een goed lopende organisatie. Op 8 februari 2017 is de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst gehouden in een van de ruimtes van de Katholieke Kerk in Roden.

Voedselbank Noordenveld-Leek heeft de voedselveiligheid en hygiëne bij de voorbereiding, samenstelling en uitgifte van de voedselpakketten op orde. Na een grondig onderzoek door het onafhankelijke inspectiebureau voor voedselveiligheid Senz B.V. uit Naarden en de uitwerking van een aantal verbeteringen heeft de Voedselbank Noordenveld-Leek in 2015 het landelijk certificaat voor voedselveiligheid behaald. Evenals in 2016 heeft op 24 november 2017 een controlebezoek plaatsgevonden. Deze audit is goed verlopen en de voedselbank behoudt de status ‘groen’ met een score van 9. Er was sprake van een aantal kleine aandachtspunten ten aanzien van procesbeheer en temperatuurcontrole. Alle punten zijn inmiddels opgelost.

Samenstelling bestuur in 2017:
Dhr. J.P. Kroes, voorzitter
Dhr. H.D. Doesburg, penningmeester
Mw. A. Horinga, secretaris
Mw. D.B.A. Rekker, secretaris
Dhr. J. Wilken, coördinator uitgiftepunt Leek
Mw. M. Dijksma, coördinator cliënten
Mw. J. Schoormans, beheerder depot en coördinator uitgiftepunt Roden

Onderstaand de contactgegevens van de Voedselbank Noordenveld-Leek:

Stichting Voedselbank Noordenveld-Leek
Correspondentieadres en locatie depot:
Kanaalstraat 68 A
9301 LT Roden
Telefoon: 06-50 28 30 81
Mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.voedselbanknoordenveld-leek.nl

Het aanmelden van cliënten, het aanbieden van producten of een donatie kan gebeuren
via telefoon, mail of website.

Activiteiten in 2017

De Voedselbank heeft in 2017 26 keer een pakket uitgegeven. Ook hebben alle cliënten dit jaar weer een kerstpakket ontvangen.

Ten behoeve van de uitgifte worden door vrijwilligers op de dag vóór en op de uitgiftedag zelf in het depot in Roden de pakketten voor Noordenveld en Leek klaargemaakt. Producten zijn dan bij diverse winkels, de bakker, de voedselbank Groningen en uit het eigen depot verzameld. Pakketten voor Leek worden naar het uitgiftepunt in Leek gebracht. De pakketten voor Norg worden door een particulier vanuit Norg opgehaald en door de voedselbank uitgedeeld. Zoals reeds gemeld is de uitgifte van pakketten in Norg per 1 januari 2017 worden beëindigd.

Vanaf medio 2017 wordt alle vervoer middels een eigen koelauto en bestelbus verzorgd. In het vorige verslag is gemeld dat er behoefte was aan een grotere koelauto. De Voedselbank Noordenveld-Leek heeft in het najaar 2017 een tweede transportauto kunnen aanschaffen, dankzij een donatie van € 17.500,-- van de Rotaryclub Groningen-West die de opbrengst van de Leekstermeer wandeltocht, aan Voedselbank Noordenveld-Leek heeft gedoneerd. Deze organisatie verzorgt ieder jaar de Leekstermeer wandeltocht waarbij het startgeld van de deelnemers aan een goed doel wordt geschonken.

In dit verslagjaar werden, evenals in het vorige jaar, op de donderdagen en vrijdagen, voorafgaand aan de dag van uitgifte, met de koelauto verse producten opgehaald bij de Jumbo supermarkten Leek. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de moedermaatschappij van de Jumbo supermarkten. Op de overige dagen worden de koelverse producten opgehaald door vrijwilligers van de Voedselbank Groningen. Voedselbanken Nederland is eind 2017 in gesprek gegaan met Albert Heijn om te bespreken of er, landelijk, ook met deze supermarktketen afspraken kunnen worden gemaakt over het dagelijks en/of wekelijks ophalen van koelverse producten.

Ook in 2017 leverden kerken, scholen en particulieren een bijdrage door voedsel, artikelen voor persoonlijke verzorging (bijvoorbeeld tandenborstels) of huishoudelijke artikelen in te zamelen of donaties in geld beschikbaar te stellen, soms met het verzoek om daar voedsel voor te kopen. Door een aantal kerken wordt elke maand een inzameling gehouden voor de voedselbank. Er wordt dan gericht om bepaalde houdbare producten gevraagd.

Ongeveer 80 % van de producten die in 2017 werden verzameld komt uit het werkgebied, terwijl ongeveer 20 % van de producten via het regiodepot Meppel binnenkomt. In 2018 zal de Voedselbank in Groningen als regiodepot gaan fungeren.

Zoals in het vorige verslagjaar is gemeld, is de leverancier van aardappelen door omstandigheden weggevallen. Inmiddels is er contact gelegd met een nieuwe leverancier uit Peest die voor de voedselbank consumptieaardappelen zal gaan verbouwen. Helaas wordt er door de Penitentiaire Inrichting in Veenhuizen geen prei meer geleverd aan onze voedselbank. Op 9 juni is in Opende het zgn. Tuuntje officieel geopend. Door vrijwilligers wordt hier groente verbouwd en aan voedselbanken in de regio geleverd. Ook in de provincie Groningen zal een soortgelijk project starten.

Zegeltjesacties van de diverse supermarkten leverden weer veel dozen met voedsel op. Door particulieren werden zegels ingeleverd en de supermarkten schonken overgebleven dozen aan de voedselbank. Van de Plusmarkt uit Peize zijn begin 2017 opnieuw 180 boodschappenpakketten ontvangen. Ook zijn er gedurende het verslagjaar een aantal korte inzamelacties bij verschillende supermarkten georganiseerd. Per inzameling worden gemiddeld 25 kratten met voedsel ingezameld.

In dit verslagjaar zijn er door diverse organisaties een aantal bijzondere inzamelacties georganiseerd. Door de Nijenoertschool in Leek en de Poolster in Nieuw Roden werd voedsel ingezameld. In april werd de EGG-run gehouden, een motortoertocht voor het goede doel en is daarnaast een sportschoolevenement georganiseerd. De opbrengst van beide evenementen is op 17 april aan onze voedselbank overhandigd in de vorm van ca. 50 kledingbonnen voor sportkleding voor kinderen, te besteden bij Intersport in Roden.

Op 28 oktober is in Roden het zgn. Majstroconcert georganiseerd. De opbrengst van dit concert is eind december in de vorm van vleespakketten aan de voedselbank geschonken.
Door GKV Roden werd een zgn. Gavenveiling georganiseerd waarvan de opbrengst ten goede kwam aan Voedselbank Noordenveld-Leek. Op 26 november werd door PGLO Leek een benefietconcert georganiseerd. Door de Geref. Kerk in Enumatil is in maart een inzameling gehouden.

Op 16 december werd door de Live Eet Band een Kerstmarkt en Christmas Party in Peize georganiseerd waarvan de opbrengst aan de voedselbank is geschonken.

Bij de Poiesz supermarkt in Norg, Nieuw-Roden en Tolbert staat een bus of inzamelzuil voor het inzamelen van de Poiesz-zegels. Via de inzamelpunten zijn ook in 2017 weer veel zegels ontvangen. Volle Poiesz-zegelboekjes worden omgewisseld voor voedsel.

De voedselbank heeft in 2017, evenals in voorgaande jaren, een kerstpakkettenactie georganiseerd. Ook kon er door diverse donaties, zoals hierboven vermeld, met de Kerst aan elke cliënt een vleespakket worden aangeboden. Van G&W Gezondheidswinkel Rima uit Roden zijn 75 kerstpakketten ontvangen. Van de Coop zijn dit jaar met de kerst 100 kerstbroden en 100 pakken koffie ontvangen.

In december 2017 heeft RTV Drenthe door een actie in een groot aantal plaatsen bij verschillende supermarkten voedsel ingezameld en verdeeld onder de deelnemende voedselbanken. Ook de Voedselbank Noordenveld-Leek heeft daarvan ruim geprofiteerd. In totaal zijn begin 2017 ca. 85 kratten met voedsel ontvangen.

Door Humanitas in Roden zijn dit jaar Sinterklaaskadootjes voor de kinderen t/m 12 jaar verzorgd.

De inzameling van DE koffiepunten heeft in 2017 415.000 opgeleverd waarvoor 782 pakken koffie zijn ontvangen. De inzameling van DE punten is gewijzigd. In de periode november 2017 t/m februari 2018 konden DE-koffiepunten worden ingeleverd. Punten inleveren kon bij de boekhandels Bruna in Roden en Leek, de Jumbo-winkels in Leek en Tolbert en de Poiesz in Nieuw Roden en Tolbert. Ook in beide depots in Roden en Leek kunnen DE-koffiepunten worden ingeleverd. Het resultaat van deze actie wordt in februari 2018 bekend gemaakt.

Door Vakantiepark Den en Duin is ook in dit verslagjaar weer een aantal vakantiehuisjes aangeboden op De Norgerberg in Norg.

Door Skillstown zijn vouchers ontvangen waarmee cliënten van Voedselbank Noordenveld-Leek gratis cursussen kunnen volgen.

Alle particulieren en organisaties, die zich in het afgelopen jaar hebben ingespannen voor de voedselbank, danken wij hartelijk.

Externe contacten

Het bestuur van de Voedselbank onderhoud contacten met diverse partijen.

De samenwerking met de noordelijke voedselbanken bestaat voornamelijk uit:
* het aanvoeren van producten uit het hele land welke via het centrale depot van de
het gezamenlijk benaderen van grotere bedrijven in de noordelijke provincies.
* het werven van subsidies bij provinciaal werkende overheden, instanties en bedrijven.
* het onderhouden van de communicatielijn naar de Landelijke Voedselbanken.

Twee keer per jaar worden de vergaderingen van de noordelijke voedselbanken bezocht.

Er is minimaal eenmaal per jaar overleg met de betreffende wethouder van beide gemeenten.

Verder is er regelmatig contact met de deelnemers aan het convenant dat gesloten is met Humanitas, het maatschappelijk werk, ISD en GKB in Assen. Ook zijn er contacten met de Kledingbank in Roden en de Kraambank in Heerenveen.
De Voedselbank Noordenveld-Leek heeft in de afgelopen jaren geconstateerd dat veel mensen die een pakket aanvragen, te maken hebben met een vorm van schuldhulpverlening zonder professionele begeleiding. Uit het oogpunt van privacy wordt dit niet door de voedselbank bijgehouden. Voor de voedselbank is noodhulp een eindige activiteit, maar het is voor de hulpvragers beter indien zij op de één of andere manier professioneel worden begeleid om uit hun problemen te komen.

Cliënten algemeen

Aantal cliënten

Het gemiddeld aantal voedselpakketten dat per uitgifte wordt verstrekt is in 2017 iets gedaald.
Einde 2017 werden er 80 pakketten uitgegeven in Roden, Leek en Norg ten opzichte van ca. 90 pakketten aan het begin van het jaar.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket moeten aanvragers voldoen aan de landelijke criteria. De criteria zijn op de Algemene Ledenvergadering van Voedselbanken Nederland vereenvoudigd en verhoogd.
De armoedegrens wordt niet bepaald door het minimum bestaansinkomen (zeg maar de hoogte van een bijstandsuitkering), maar door het minimaal netto te besteden budget per maand voor voedsel en kleding. De normering voor een vierpersoons huishouding ligt, volgens de per 1 januari 2017 door de Stichting Voedselbanken Nederland aangepaste cijfers, voor 2 volwassenen en 2 kinderen tot 18 jaar nu op € 440,-- netto per maand. Dit is het totaal netto inkomen verminderd met de vaste lasten en dus beschikbaar voor eten, drinken en kleding (1 persoons-huishouden €.200,--, bijkomende partner €.80,-- , kinderen tot 18 jaar €.80,--).
Per 1 januari 2018 zal de normering worden verhoogd naar resp. € 215,-- voor een 1 persoons-huishouden plus € 85,-- per extra volwassene/kind.
De criteria worden vermeld op de website van Voedselbank Noordenveld-Leek.

Voedselhulp kan worden aangevraagd (aangemeld) via maatschappelijk werk, de I.S.D., de G.K.B., de sociaal raadsvrouw, reclassering, budgetsupport, vluchtelingenwerk, het Leger des Heils of rechtstreeks via website of telefoon.
Om vast te stellen of mensen voor een voedselpakket in aanmerking komen wordt een screening uitgevoerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke en gezinsomstandigheden van de aanvrager. 2x per jaar vindt een herscreening plaats.

In de gemeente Noordenveld wordt de screening en herscreening door vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie gedaan. Zij zijn beter op de hoogte van tegemoetkomingen waarvoor cliënten in aanmerking kunnen komen, maar waarvan zij in een aantal gevallen nog geen gebruik maken. Uiteindelijk beslist de cliëntcoördinator van de voedselbank of men in aanmerking komt voor een pakket.

In de gemeente Leek gebeurt de screening door NoorderMaat en de herscreening door een vrijwilliger van het uitgiftepunt Leek.
Wanneer de afnemer zonder kennisgeving het voedselpakket twee keer niet afhaalt, wordt de voedselhulp gestopt. Dit besluit wordt pas genomen nadat met de cliënt over de reden van het niet-ophalen is gesproken. De afnemer krijgt schriftelijk bericht indien de voedselhulp wordt gestopt. De verstrekking van pakketten is in principe voor maximaal drie jaar. Gedurende deze periode wordt ieder half jaar de situatie van de afnemer opnieuw beoordeeld Voedselbank Noordenveld-Leek behoudt zich, evenals een aantal andere Voedselbanken, het recht voor om hier incidenteel van af te wijken.

In de ALV is ook gesteld dat voedselbanken de zorgplicht hebben om cliënten naar de juiste instanties te verwijzen. De vraag is of dit de taak en verantwoordelijkheid van een voedselbank moet zijn. Dit onderwerp wordt samen met de regionale voedselbanken verder besproken. Ook vindt hierover overleg plaats met instanties zoals Humanitas, ISD en GKB.

Voedselstromen

De bevoorrading van het depot in Roden vindt voor een deel plaats via het depot van de Voedselbank in Groningen. De producten die daar opgehaald worden, komen van het regionale depot uit Meppel. Vanaf 1 januari wordt het regionale depot in Groningen gevestigd.
Ook wordt geprobeerd om via de diverse detailhandelsbedrijven/supermarkten het voedselpakket aan te vullen. Zoals reeds gemeld worden op de donderdagen en vrijdagen voorafgaande aan de uitgiftedagen, koelverse producten bij diverse supermarkten opgehaald. Ook is er uitwisseling van producten met andere voedselbanken in de regio.

Zoals reeds gemeld is er een nieuwe leverancier van aardappels gevonden.
Vanaf de oprichting krijgen we voldoende brood van een plaatselijke bakker. Ook krijgen we in voorjaar, zomer en herfst groente aangeleverd van een aantal kwekers uit de omgeving van Roden, Norg en Leek. Vers vlees, fruit en eieren zijn er vaak na acties van particulieren of bedrijven.

De voedselbank heeft naast een koelauto de beschikking over een Volkswagen Crafter met laadklep, die met de donatie van de Rotaryclub Groningen West is aangeschaft. Ook heeft de Voedselbank nog de beschikking over een aanhanger. Alle vervoer kan in eigen beheer worden uitgevoerd.

Financiële verantwoording

Het jaar 2017 werd afgesloten met een exploitatieresultaat van € 7.835,--.
Het resultaat is geboekt ten bate van het eigen vermogen.

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

 

Activa      Passiva  
 Kassaldo  0   Reservering vervanging inventaris  4.813
 Banksaldi  59.201   Reservering exploitatiekosten  20.000
 Koelauto 1-VPL-72  4.046   Reservering vervanging koelauto  16.282
 Bestelauto VG-247-P  17.530   Reservering vervanging VW Crafter  923
      Vermogen  38.759
   
    
 Totaal  80.777    Totaal   80.777
         


  

STAAT VAN LASTEN & BATEN 2017

Lasten       Baten  
Huisvestingskosten 7.636   Giften 19.949
Kosten vrijwilligers 304   Subsidie Gem. Leek 6.525
Adm.- en magazijnkosten 2.663   Subsidie Prov. Gron. 2.400
Verzekeringspremies 473   Subsidie Rotery Gron. West 17.500
Kosten transport 1.064   Rente 53
Autokosten 6.779      
Klein inventaris 1.818      
Diversen 12.867      
Afschrijving Opel Vivaro 4.065      
Afschrijving VW Crafter 923      
Saldo positief 7.835       
 
   
Totaal  46.427   Totaal 46.427

    .

  
Toelichting
Diversen:

Aankoop vleespakketten kerst 662
Reservering Opel Vivaro  11.282
Reservering VW Crafter  923


Tot slot

Het bestuur wil allen, sponsors, leveranciers en de vrijwilligers die, op welke wijze ook, hebben meegewerkt en/of bijgedragen aan het functioneren van de Stichting Voedselbank Noordenveld-Leek, hartelijk bedanken.

Uw belangstelling en hulp zijn ook in 2018 zeer welkom.

Wilt u ons ook in 2018 financieel (blijven) steunen?
U kunt uw gift overmaken naar rekening: NL54RABO 01177.36.228 t.n.v. Stichting Voedselbank Noordenveld-Leek

 

 

Roden, september 2018
Bestuur Stichting Voedselbank Noordenveld-Leek